هوش کنید مست را*

اب زنید دست را*

سجده کنید هست را*

عید ربیع میرسد*

عفو کنیدبنده را*

ارج نهید زنده را*

یاد کنید رفته را*

عید ربیع میرسد*

ز یمن مقدم رسول خاتم

معطر آمده محیط عالم

مولد صادق آل محمد

مقارن گشت با میلاد احمد