گفتم:برادر قجه ای خسته اید، یه کمی استراحت کنید. قاطعانه و با لبخند گفت:الان وقت استراحت نیست.آسایش و استراحت بمونه برای بعد ها.وضو گرفت،نمازش را خوندو زد به راه تا برسه به مریوان....
قسمتی از کتاب الان وقت استراحت نیست
#شهید_حسین_قجه_ای