123321


آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):

هر وقت نا امید از همه جا شدی بدون که کارت درست میشه
حدیث قدسی داریم:به عزت و جلال خودم قسم قطع می کنم امید بنده ای رو که به غیر من امید داره
اگه گوشه ی دلمون امید به کسی باشه که کارمونو درست کنه نمیشه

خدا خدا خدا